taj 3 9 - ترس از رفتن به دندانپزشک (دنتوفوبیا) و راه های مقابله با آن چیست؟
ترس از رفتن به دندانپزشک (دنتوفوبیا) ترس از دندانپزشکی (دنتوفوبیا)، یا ترس از دندانپزشکان، تبهکاری رایج در میان افراد در تمام سنین است. گاهی اوقات مربوط به آیتروفوفوبیا یا ترس از پزشکان، و همچنین تری پانو فوبیایی یا ترس از سوزن است. ممکن است دونوفوبیا خفیف یا شدید باشد و در نهایت منجر به عواقب