مهندسی بافت

مهندسی بافت در دندانپزشکی

مهندسی بافت در دندانپزشکی نکات مهم • مهندسی بافت یک ایده بود و امروزه درمان بالقوه برای چندین بافت می شود. • روش های بازتولید شده و بالینی ایمن برای بازسازی بافت دهان مورد نیاز است. • “بازسازی کامل دندان روستایی از دانشمندان، پزشکان و بیماران را می گیرد” • با استفاده از سلول های بنیادی دندانی پتانسیل وسیعتری برای درمان