جرم گیری دندان
بیمار در حین جرم گیری هیچ دردی را احساس نمی‌کند، چون نوک قلم دستگاه جرمگیری با ایجاد لرزش و ضربه‌های بسیار کوتاه روی جرم‌ها آنها را از بین می‌برد، اما دندان را نمی‌تراشد که باعث ایجاد درد شود.  جرم گیری دندان  جرم در واقع رسوبی است که روی دندان‌ها و لثه تشکیل می‌شود و نه‌تنها