clinic 16 - چگونگی درمان دندان شل در بزرگسالان !!
درمان دندان شل یک دندان شل در یک کودک اغلب به راحتی حل میشود. با این حال، هنگامی که فرد به نوجوانی می رسد،شل شدن  دندان دیگر یک رخداد طبیعی نیست. بزرگسالان ممكن است هنگام رعایت دندان هایشان دچار هراس شوند. دندان ها دائمی هستند و طراحی شده اند تا یک عمر طول بکشند. برخی