تاج دندان

تاج دندان

 تاج دندان یک محافظ  است که روی دندان قرار می گیرد ، و از آن برای پوشش دادن به دندان استفاده می شود . تاج ها، زمانی که در محل پیوستن قرار می گیرند، به طور کامل قسمت قابل مشاهده یک دندان را که در بالای خط دندان قرار دارد، پوشش میدهند. چرا یک تاج دندان مورد نیاز است؟