dental filling feature - نقش دنتین در دندان چیست؟

نقش دنتین در دندان چیست؟

نقش دنتین در دندان چیست؟ دنتین در دندان لایه ای از بافت کلسفید شده در زیر مینا و یکی از چهار جزء اصلی دندان است. ماده ای زرد رنگ است و بسیار شکننده تر و حساس تر از مینای دندان است. اگر مینای دندان  دچار ضخیم شدن یا تراشیده شدن شود، دندان هاممکن است به